حمایت از گنج نما
 

دل ما بیدلان بردند و رفتند

دل ما بیدلان بردند و رفتند

مثال شعله افسردند و رفتند

بیا یک لحظه با عامان درآمیز

که خاصان باده ها خوردند و رفتند

< سخن ها رفت ...