حمایت از گنج نما
 

سخن ها رفت از بود و نبودم

سخن ها رفت از بود و نبودم

من از خجلت لب خود کم گشودم

سجود زنده مردان می شناسی

عیار کار من گیر از سجودم