حمایت از گنج نما
 

جهان از خود برون آوردهٔ کیست؟

جهان از خود برون آوردهٔ کیست؟

جمالش جلوهء بی پردهٔ کیست؟

مرا گوئی که از شیطان حذر کن

بگو با من که او پروردهٔ کیست؟