حمایت از گنج نما
 

دل بی قید من در پیچ و تابیست

دل بی قید من در پیچ و تابیست

نصیب من عتابی یا خطابیست

دل ابلیس هم نتوانم آزرد

گناه گاهگاه من صوابیست