حمایت از گنج نما
 

صبنت الکاس عنا ام عمرو

صبنت الکاس عنا ام عمرو

وکان الکاس مجراها الیمنیا

اگر این است رسم دوستداری

بدیوار حرم زن جام و مینا