حمایت از گنج نما
 

بخود پیچیدگان در دل اسیرند

بخود پیچیدگان در دل اسیرند

همه دردند و درمان ناپذیرند

سجود از ما چه میخواهی که شاهان

خراجی از ده ویران نگیرند