حمایت از گنج نما
 

روم راهی که او را منزلی نیست

روم راهی که او را منزلی نیست

از آن تخمی که ریزم حاصلی نیست

من از غمها نمی ترسم ولیکن

مده آن غم که شایان دلی نیست