حمایت از گنج نما
 

می من از تنک جامان نگه دار

می من از تنک جامان نگه دار

شراب پخته از خامان نگه دار

شرر از نیستانی دور تر به

به خاصان بخش و از عامان نگه دار