حمایت از گنج نما
 

ترا این کشمکش اندر طلب نیست

ترا این کشمکش اندر طلب نیست

ترا این درد و داغ و تاب وتب نیست

از آن از لامکان بگریختم من

که آنجا ناله های نیم شب نیست