حمایت از گنج نما
 

ز من هنگامه ئی وه این جهان را

ز من هنگامه ئی وه این جهان را

دگرگون کن زمین و آسمان را

ز خاک ما دگر آدم برانگیز

بکش این بنده سود و زیان را