حمایت از گنج نما
 

جهانی تیره تر با آفتابی

جهانی تیره تر با آفتابی

صواب او سراپا نا صوابی

ندانم تا کجا ویرانه ئی را

دهی از خون آدم رنگ و آبی