حمایت از گنج نما
 

غلامم جز رضای تو نجویم

غلامم جز رضای تو نجویم

جز آن راهی که فرمودی نپویم

ولیکن گر به این نادان بگوئی

خری را اسب تازی گو نگویم