حمایت از گنج نما
 

چه گویم قصه دین و وطن را

چه گویم قصه دین و وطن را

که نتوان فاش گفتن این سخن را

مرنج از من که از بی مهری تو

بنا کردم همان دیر کهن را