حمایت از گنج نما
 

مسلمانی که در بند فرنگ است

مسلمانی که در بند فرنگ است

دلش در دست او آسان نیاید

ز سیمائی که سودم بر در غیر

سجود بوذر و سلمان نیاید