حمایت از گنج نما
 

نخواهم این جهان و آن جهان را

نخواهم این جهان و آن جهان را

مرا این بس که دانم رمز جان را

سجودی ده که از سوز و سرورش

بوجد آرم زمین و آسمان را