حمایت از گنج نما
 

چه میخواهی ازین مرد تن آسای

چه میخواهی ازین مرد تن آسای

به هر بادی که آمد رفتم از جای

سحر جاوید را در سجده دیدم

به صبحش چهره شامم بیارای