حمایت از گنج نما
 

به آن قوم از تو میخواهم گشادی

به آن قوم از تو میخواهم گشادی

فقیهش بی یقینی کم سوادی

بسی نادیدنی را دیده ام من

«مرا ای کاشکی مادر نزادی»