حمایت از گنج نما
 

نگاه تو عتاب آلود تا چند

نگاه تو عتاب آلود تا چند

بتان حاضر و موجود تا چند

درین بتخانه اولاد براهیم

نمک پروردهٔ نمرود تا چند