حمایت از گنج نما
 

اگر می آید آن دانای رازی

اگر می آید آن دانای رازی

بده او را نوای دل گدازی

ضمیر امتان را می کند پاک

کلیمی یا حکیمی نی نوازی