حمایت از گنج نما
 

متاع من دل درد آشنای است

متاع من دل درد آشنای است

نصیب من فغان نارسای است

بخاک مرقد من لاله خوشتر

که هم خاموش و هم خونین نوای است