حمایت از گنج نما
 

دل ما از کنار ما رمیده

دل ما از کنار ما رمیده

به صورت مانده و معنی ندیده

ز ما آن رانده درگاه خوشتر

حق او را دیده و ما را شنیده