حمایت از گنج نما
 

نداند جبرئیل این های و هو را

نداند جبرئیل این های و هو را

که نشناسد مقام جستجو را

بپرس از بندهٔ بیچارهٔ خویش

که داند نیش و نوش آرزو را