حمایت از گنج نما
 

شب این انجمن آراستم من

شب این انجمن آراستم من

چو مه از گردش خود کاستم من

حکایت از تغافلهای تو رفت

ولیکن از میان برخاستم من