حمایت از گنج نما
 

عطا کن شور رومی ، سوز خسرو

عطا کن شور رومی ، سوز خسرو

عطا کن صدق و اخلاص سنائی

چنان با بندگی در ساختم من

نگیرم گر مرا بخشی خدائی