حمایت از گنج نما
 

مسلمان فاقه مست و ژنده پوش است

مسلمان فاقه مست و ژنده پوش است

ز کارش جبرئیل اندر خروش است

بیا نقش دگر ملت بریزیم

که این ملت جهان را بار دوش است