حمایت از گنج نما
 

دگر ملت که کاری پیش گیرد

دگر ملت که کاری پیش گیرد

دگر ملت که نوش از نیش گیرد

نگردد با یکی عالم رضامند

دو عالم را به دوش خویش گیرد