حمایت از گنج نما
 

جهان تست در دست خسی چند

جهان تست در دست خسی چند

کسان او به بند ناکسی چند

هنرور میان کارگاهان

کشد خود را به عیش کرکسی چند