حمایت از گنج نما
 

مریدی فاقه مستی گفت با شیخ

مریدی فاقه مستی گفت با شیخ

که یزدان را ز حال ما خبر نیست

بما نزدیک تر از شهرک ماست

ولیکن از شکم نزدیکتر نیست