حمایت از گنج نما
 

دگرگون کشور هندوستان است

دگرگون کشور هندوستان است

دگرگون آن زمین و آسمان است

مجو از ما نماز پنجگانه

غلامان را صف آرائی گران است