حمایت از گنج نما
 

ز محکومی مسلمان خود فروش است

ز محکومی مسلمان خود فروش است

گرفتار طلسم چشم و گوش است

ز محکومی رگان در تن چنان سست

که ما را شرع و آئین بار دوش است