حمایت از گنج نما
 

یکی اندازه کن سود و زیان را

یکی اندازه کن سود و زیان را

چو جنت جاودانی کن جهان را

نمی بینی که ما خاکی نهادان

چه خوش آراستیم این خاکدان را