حمایت از گنج نما
 

تو میدانی حیات جاودان چیست؟

تو میدانی حیات جاودان چیست؟

نمی دانی که مرگ ناگهان چیست؟

ز اوقات تو یکدم کم نگردد

اگر من جاودان باشم زیان چیست؟