حمایت از گنج نما
 

بپایان چون رسد این عالم پیر

بپایان چون رسد این عالم پیر

شود بی پرده هر پوشیده تقدیر

مکن رسوا حضور خواجه مارا

حساب من ز چشم او نهان گیر