حمایت از گنج نما
 

الایا خیمگی خیمه فروهل

الایا خیمگی خیمه فروهل

که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل

خرد از راندن محمل فرو ماند

زمام خویش دادم در کف دل