حمایت از گنج نما
 

ندانم دل شهید جلوه کیست

ندانم دل شهید جلوه کیست

نصیب او قرار یک نفس نیست

به صحرا بردمش افسرده تر گشت

کنار آب جوئی زار بگریست