حمایت از گنج نما
 

مپرس از کاروان جلوه مستان

مپرس از کاروان جلوه مستان

ز اسباب جهان برکنده دستان

بجان شان ز آواز جرس شور

چو از موج نسیمی در نیستان