حمایت از گنج نما
 

به این پیری ره یثرب گرفتم

به این پیری ره یثرب گرفتم

نوا خوان از سرود عاشقانه

چو آن مرغی که در صحرا سر شام

گشاید پر به فکر آشیانه