حمایت از گنج نما
 

گناه عشق و مستی عام کردند

گناه عشق و مستی عام کردند

دلیل پختگان را خام کردند

به آهنگ حجازی می سرایم

«نخستین باده کاندر جام کردند»