حمایت از گنج نما
 

چه خوش صحرا که در وی کاروانها

چه خوش صحرا که در وی کاروانها

درودی خواند و محمل براند

به ریگ گرم او آور سجودی

جبین را سوز تا داغی بماند