حمایت از گنج نما
 

چه خوش صحرا که شامش صبح خند است

چه خوش صحرا که شامش صبح خند است

شبش کوتاه و روز او بلند است

قدم ای راهرو آهسته تر نه

چو ما هر ذره او دردمند است