حمایت از گنج نما
 

امیر کاروان آن اعجمی کیست؟

امیر کاروان آن اعجمی کیست؟

سرود او به آهنگ عرب نیست

زند آن نغمه کز سیرابی او

خنک دل در بیابانی توان زیست