حمایت از گنج نما
 

به راغان لاله رست از نو بهاران

به راغان لاله رست از نو بهاران

به صحرا خیمه گستردند یاران

مرا تنها نشستن خوشتر آید

کنار آب جوی کوهساران