حمایت از گنج نما
 

گهی شعر عراقی را بخوانم

گهی شعر عراقی را بخوانم

گهی جامی زند آتش بجانم

ندانم گرچه آهنگ عرب را

شریک نغمه های ساربانم