حمایت از گنج نما
 

غم راهی نشاط آمیزتر کن

غم راهی نشاط آمیزتر کن

فغانش را جنون انگیزتر کن

بگیر ای ساربان راه درازی

مرا سوز جدائی تیز تر کن