حمایت از گنج نما
 

بپا ای هم نفس باهم بنالیم

بپا ای هم نفس باهم بنالیم

من و تو کشته شان جمالیم

دو حرفی بر مراد دل بگوئیم

بپای خواجه چشمان را بمالیم