حمایت از گنج نما
 

مسلمان آن فقیر کج کلاهی

مسلمان آن فقیر کج کلاهی

رمید از سینه او سوز آهی

دلش نالد چرا نالد نداند

نگاهی یارسول الله نگاهی