حمایت از گنج نما
 

چه گویم زان فقیری دردمندی

چه گویم زان فقیری دردمندی

مسلمانی به گوهر ارجمندی

خدا این سخت جان را یار بادا

که افتاد است از بام بلندی