حمایت از گنج نما
 

چسان احوال او را بر لب آرم

چسان احوال او را بر لب آرم

تو می بینی نهان و آشکارم

ز روداد دو صد سالش همین بس

که دل چون کنده قصاب دارم