حمایت از گنج نما
 

نماند آن تاب و تب در خون نابش

نماند آن تاب و تب در خون نابش

نروید لاله از کشت خرابش

نیام او تهی چون کیسئه او

به طاق خانه ویران کتابش