حمایت از گنج نما
 

دل خود را اسیر رنگ و بو کرد

دل خود را اسیر رنگ و بو کرد

تهی از ذوق و شوق و آرزو کرد

صفیر شاهبازان کم شناسد

که گوشش با طنین پشه خو کرد